• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

تحویل کار مطابق زمان بندی

موفقیت اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی نیاز به رویکردی سیستماتیک در برنامه ریزی و کنترل نحوه اجراء فعالیت ها از نظر زمان اجراء و هزینه دارد. با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنایع درکشور و افزایش تدریجی طرح های عمرانی جدید و پروژه های صنعتی وعمرانی مختلف، برنامه ریزی و مدیریت پروژه صحیح در این بخش ها ضروری است. به طور کلی می توان پروژه را به صورت مجموعه ای از عملیات پیچیده، غیر تکراری و مرتبط با یکدیگر تعریف کرد که زیر نظر یک مدیریت و سازمان اجرایی مشخص برای تامین اهداف معین و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین شده ای اجرا می گردد. کار اصلی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه عبارت از تهیه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش، طبقه بندی و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم برای مدیر پروژه است. هدف این سیستم، هدایت پروژه بر طبق زمانبندی و بودجه تعیین شده و تامین اهداف و محصولات نهائی پروژه و ذخیره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می باشد. این سیستم مدیر پروژه را در بهینه کردن سه عامل زمان، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه یاری می نماید. مدیران شرکت با دانش بر اهمیت زمان بندی در پروژه های عمرانی و رعایت اصول استاندارد PMBOK سعی در ارائه پروژه ها بر اساس برنامه زمان بندی مطابق قرارداد فی مابین دارند.