طراحی سازه و پایه برای مخازن

در صنایع مختلف جهت کاربری‌های تامین و ذخیره مواد نیاز به قرار دادن مخازن روی پایه‌ها جهت نگه داری می‌باشد این پایه‌ها و یا سازه‌های نگهدارنده مخازن عموما در دو تراز طبقاتی قرار دارند. تراز بالایی نشیمن جهت نصب مخازن است و در تراز زیر مخزن جایی که تجهیزات شامل کانوایرها، هاپرها و سایر موارد و تجهیزاتی جهت اندازه‌گیری وزن مصالح خروجی و ورودی در نظر گرفته می‌شود شکل عمومی این سازه‌ها به لحاظ سازه‌ای اغلب به شکل زیر هست.

نکته حائز اهمیت در طراحی این لرزه ای این سازه‌ها که برای پایه مخازن در نظر گرفته می‌شوند تعیین برش پایه و در نظر گرفتن اندرکنش مخزن و سازه می‌باشد. با توجه به ارتفاع مخزن و وزن مخزن می‌توان تاثیر مخازن و نیاز به در نظر گرفتن یا در نظر نگرفتن اندرکنش مخازن و پایه مخازن طبق توصیه آیین نامه ASCE  محاسبه نمود.

همان طور در شکل ذیل نمایش داده شده در صورتی که وزن مخزن و ملحقات درون آن از ۲۵ درصد وزن مجموع مخزن و سازه نگهدارنده آن کمتر باشد نیاز به در نظر گرفتن اندرکشش سازه و مخزن نمی‌باشد و نیروی برش پایه سازه از روابط ذیل قابل محاسبه است.

در صورتی که وزن مخزن و ملحقات درون مخزن بیشتر از ۲۵ درصد وزن مجموع مخزن و سازه باشد زمان تناوب مخزن جهت تعیین و در نظر گرفتن اندرکنش سازه و مخزن به کار برده می‌ شود. همان طور که در شکل ذیل نمایش داده شده در صورتی که زمان متناوب مخزن کمتر o.o6 ثانیه باشد جسم صلب منظور شده و مطابق با روابط ذیل طراحی شده و نیاز به در نظر گرفتن اندرکنش سازه و مخزن جهت مدلسازی نمی باشد. در غیر این صورت همان طور که توضیح داده شده است جهت طراحی نیاز به در نظر گرفتن اندرکنش سازه و مخزن مطابق با روابط ذیل می باشد.