از آن‌جا که محل، اندازه و مقدار بارهای غیرعادی وارد بر سازه معلوم نمی باشد آیین نامه ها با ارائه روش های کلی سعی در کاهش پتانسیل سازه در برابر خرابی پیش رونده دارند. به طور کلی آیین نامه ها سه روش عمده در برابر خرابی پیش رونده ارائه کرده اند که شامل روش کنترل وقوع حادثه، روش‌های مستقیم و روش های غیرمستقیم می‌شوند.
ادامه مطلب