در قاب های مفصلی به دلیل این که عمده جذب انرژی باید از تغییر شکل قائم و جاری شدن تیرها صورت بگیرد بنابراین در این قاب ها اتصالات نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند زیرا که باید اتصالات در تغییر شکل های بزرگ توانایی تحمل نیروی کششی بالایی داشته باشند و تیرها را برای شکل گیری رفتار زنجیره گونه یاری کنند.
ادامه مطلب