نمونه هایی از رخ داد خرابی پیشرونده در ساختمان
در این قسمت برای بیان اهمیت خرابی پیش رونده، نمونه هایی از رخ داد خرابی پیش در ساختمان‌های معروف که سبب گسترش مطالعات در زمینه خرابی پیش رونده و همچنین کامل‌تر شدن آیین نامه در زمینه طراحی سازه در برابر خرابی پیش رونده گردیده است به همراه جزئیات ارائه شده است.

 

ساختمان رونان پوینت
اولین حادثه معروفی که سبب تخریب نامتناسب در سازه نسبت به خرابی اولیه شد را می‌توان به ساختمان برج Ronan Points apartment tower در تاریخ ۱۹ می ‌سال ۱۹۶۸ دانست. این ساختمان ۲۲ طبقه و با سیستم دیوار باربر پیش ساخته بتنی بود. بر اثر انفجار گاز در آشپزخانه در طبقه هجدهم، دیوارهای خارجی ساختمان بر اثر فشار انفجار به سمت بیرون پرتاب شد. همچنین دیوار باربر پیش ساخته بر اثر انفجار جابه جا گردید. در شکل ذیل قسمت تخریب شده سازه نمایش داده شده است. تخریب ساختمان Ronan point سبب جلب توجه مهندسین سازه به مسئله خرابی پیش رونده گردید که به دنبال آن سبب تغییراتی در آیین‌نامه های انگلستان و کانادا شد.

ساختمان آلفرد پی مورا
انفجار و تخریب ساختمان دولتی آلفرد پی مورا را در ۱۹ آوریل ۱۹۹۶ می‌توان دومین واقعه تأثیر گذار و مهم در زمینه خرابی پیش رونده دانست. وقوع این انفجار سبب کشته شدن ۱۶۸ نفر و مجروح شدن ۷۸۲ نفر گردید. این ساختمان ۹ طبقه با سیستم قاب خمشی، دو دهانه ۶/۱۰ متری در جهت شمالی جنوبی و ۱۰ دهانه ۱/۶ متری در جهت شرقی غربی داشت. ارتفاع طبقات ۴متر و در طبقه نهم ۳/۴ متر بود و سیستم باربر جانبی شامل دیوار برشی بتنی بود. شایان ذکر است که شاه تیرهای در ضلع شمالی سازه در کف دوم قرار داشتند تا نیروی ستون میانی طبقات فوقانی که در کف سوم قطع می‌شدند، به پایین انتقال دهد. بنابراین فواصل ستون در دو طبقه اول از ۱/۶ متر به ۲/۱۲ متر افزایش می‌یافت.
مکانیزم خرابی این گونه بیان شده است بر اثر انفجار کامیون سه ستون اصلی در طبقه اول به کلی تخریب گردید که در نتیجه سبب تخریب تیرهای که ستون روی آن قرار داشت شده که در نتیجه آن از دست رفتن تکیه گاه ستون های روی تیرها شد. همانطور که در شکل ذیل نشان داده شده است این انفجار سبب تخریب قسمت شمالی (روبروی محل انفجار) گردید.

تحقیقات صورت گرفته پس از از این حادثه در زمینه خرابی این سازه منجر به ارائه گزارش FEMA277 گردید. همچنین بررسی های روی این حادثه سبب ایجاد روش جدید طراحی در سازه‌های بتن مسلح گردید. BPAT پیشنهاد داد که سازه های بتن مسلح که در معرض انفجار و یا دیگر تهدیدات مشابه قرار دارند باید با قاب های خمشی ویژه، سیستم دوگانه دارای قاب خمشی ویژه و یا طراحی چند بخشی ساخته شوند.

برج های تجارت جهانی
برخورد هواپیمای بویینگ ۷۶۷ در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی، سبب تخریب کلی این سازه گردید. بر اثر برخورد هواپیما ساختمان دچار آسیب جدی شد. بر اثر این برخورد و آتش سوزی شدیدی که به وجود آمد، المان های باربر قائم باقیمانده ظرفیت باربری قائم خود را از دست دادند و خرابی اولیه تشدید پیدا کرد و پس از حدود یک ساعت بر اثر آتش سوزی قسمت فوقانی محل آسیب دیده فرو ریخت. بر اثر برخورد قسمت فوقانی روی طبقات پایینی سبب فروریزش کلی ساختمان گردید. در نتیجه خرابی این ساختمان بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شدند و هم چنین آسیب هایی به ساختمان های اطراف وارد آمد. این مسئله سبب جلب توجه محققین در زمینه خرابی پیش رونده در سازه‌های بلند که تلفات بیشتری به همراه دارند شد.