• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

طراحی سازه های صنعتی و خاص

سازه های صنعتی

این ساختمان ها چنانکه از نامشان بر می‌آید برای کاربری های صنعتی و تولیـدی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند، ولی چون ساختمان انبارها، آشیانه های هواپیما، سالن هـای ورزش و نظـایر آنهـا وضـع تقریبـاً مشابهی از نظر شکل و سیستم سازهای با ساختمانهای صنعتی دارند، می توان ساختمانهای اخیر را نیـز در این گروه به حساب آورد. علل تشابه استخوانبندی ساختمانهای صنعتی، خـواص مشـترکی اسـت کـه مهمترین آنها عبارتند از:

  1. به علت نیاز به فضاهای بزرگ برای بهرهبرداری، غالباً سعی می گردد که فاصله ستونها تا حداکثر ممکن افزایش یافته و در نتیجه تعدادشان کم شود.
  2. ساختمانهای صنعتی، اغلب یک یا دو طبقه بوده و ندرتاً در بیش از یک طبقه سـاخته مـی شـوند. ساختمان های یک طبقه نیز به نوبه خود به یک دهانه و چند دهانه تقسیم می گردند.

بر اساس AISE رده بندی ساختمانهای صنعتی بر اساس تکرار ترکیبات بارهـای تعیـین شـده بـرای ساختمان های مختلف انجـام مـی شـود. در حقیقـت ایـن تکـرار و چرخـه بـار وارده در طـول دوره بهره برداری ساختمان در نظر گرفته می شود. به طور معمول در نظر گـرفتن دوره بهـره بـرداری ۵۰ سـاله مناسب به نظر می آید.

اکثر ساختمان های صنعتی دارای تجهیزاتی، مانند جرثقیل های متحرکاند که می تواند به تمام یا بخشی از سطح پلان ساختمان سرویس بدهد. در این نوع ساختمانهای صنعتی، آثار ضربه جرثقیل عامل مهمی است و طرح ساختمان باید تامین کننده صلبیت لازم در مقابل نیروهای دینامیکی جرثقیل باشد. انبساط و انقباض ناشی از تغییرات درجه حرارت محیط اطراف ساختمان باید در طرح آن منظور شود. بسته به ابعاد سازه، این گونه آثار حرارتی در جهت طول و عرض سازه می توانند ظاهر شوند که معمولاً در طول ساختمان درز انبساط و در عرض ساختمان با لحاظ کردن تنش ها و تغییر شکل ها در طرح سـازهای، با این آثار مقابله می شود.

 

این شرکت با بهره گیری از دانش مهندسین و اساتید برتر دانشگاهی مفتخر است تا آمادگی خود را در زمینه طراحی انواع سازهای صنعتی و خاص اعلام دارد. نمونه ای از این سازه ها به شرح زیر می باشد:

طراحی  سیلو

طراحی  مخازن

طراحی سوله های سنگین صنعتی

طراحی  سالن های صنعتی با جرثقیل های سنگین

طراحی فونداسیون سازه های ارتعاشی

طراحی فونداسیون و ساپورت تجهیزات

طراحی پلت فرم صنعتی

طراحی پایپ رک