تحلیل خطر تعینی (Deterministic Seismic Hazard Analysis):

در تحلیل خطر تعینی، رخداد خاصی از زلزله بر اساس گسل مسبب و فاصله از ساختگاه بر اساس قضاوت کارشناسانه انتخاب شده و با بهره گیری از یک یا چند رابطه کاهندگی انتخابی مقدار پارامترهای جنبش زمین برآورد می شود.

فرآیند آن عبارت است از:

۱- تعیین چشمه های لرزه ای یا مؤثرترین چشمه لرزه ای در ایجاد خطر

۲- تعیین فاصله ساختگاه از چشمه لرزه ای R

۳- تعیین بزرگای زلزله محتمل در پهنه یا ساختگاه مورد نظر M

۴- انتخاب رابطه کاهندگی سازگار با ساختگاه مورد بررسی

۵- محاسبه شتاب زلزله PGA یا طیف شتاب با توجه به عدم قطعیت های متنوعی که در پارامترهای تحلیل خطر وجود دارد، تعیین این رخداد غالب، کار چندان سادهای نیست و مستلزم قضاوت مهندسی است. به عنوان یک پیشنهاد، می توان رخداد غالب حاصل از تحلیل تفکیک خطر را به عنوان رخداد انتخابی در تحلیل تعینی لحاظ نمود.