طراحی سازه های صنعتی و خاص (قسمت دوم)

موضوع بعدی که در خصوص طرح ساختمان‌های صنعتی مشابه به سوله ولی با عملکرد متفاوت بر اساس توضیحات ارائه شده در مقاله طراحی سازه های صنعتی و خاص (قسمت اول) لزوم کاربرد داشتن تخصصی در خصوص صنایع مبرهن می‌باشد که در حین طراحی  و ارائه ضوابط ساخت و اجرا باید در نظر گرفته شود.

همچنین ساختمان‌های صنعتی با هندسه مطرح شده به دلیل بارهای وارده و مقاطع سازه‌ه ای دارای اتصالات خاص ومحاسبات ویژه طراحی می‌باشد که این اتصالات با استفاده از برنامه‌های تدوین شده توسط همین مجموعه و منطبق بر آیین نامه‌های بین‌المللی طراحی اتصالات صورت می پذیرد.

طیف دیگر از ساختمان های صنعتی با مشخصات متفاوت با سالن های شبیه سوله و به صورت طبقاتی نیز جهت خدمت رسانی در طبقات نیز در دسته بندی ساختمان های صنعتی قرار می گیرند.

در این دسته بندی ساختمان‌های صنعتی را می‌توان ساختمان‌های طبقاتی در نظر گرفت که در چند تراز ارتفاعی تجهیزات خدماتی نصب می‌گردد. این ساختمان‌ها عموما به صورت منظم و با فاصله مشخص طبقات قرار نگرفته و ارتفاع طبقه گاها اختلاف زیادی دارند که در طراحی این سازه باید مورد توجه قرار گیرد. نکته بعدی در خصوص این سازه‌های سیستم پوشش سقف می‌باشد. که اغلب پوشش ترازهای طبقاتی به وسیله گریتینگ صورت می‌پذیرد. همان طور که مشخص است سیستم سقف در این سازه‌ها صلب نبوده و نیاز است که سیستم دیافراگم افقی جهت جمع کردن بارهای جانبی برای این ساختمان‌ها طراحی شود.

جهت طراحی دیافراگم افقی عموما به کمک سیستم مهاربندی افقی بار طبقات جمع آوری و نیروهای محوری افقی به مهاربندهای قائم انتقال پیدا می‌کند. طراحی دیافراگم کف طبقه نیاز به شناخت عملکرد سازه و نحوه توزیع نیروها در سازه که امکان جمع آوری نیروهای افقی و نحوه انتقال نیروی محوری به این اعضا و در نظر گرفتن نیروها برای طراحی اتصالات دارد. همچنین همان طور که مشخص گردید نیروی محوری به اعضا افقی و تیرها انتقال پیدا می‌کند که سبب تمایز طراحی در ساختمان‌های مسکونی و صنعتی به لحاظ نوع بارهای انتقال یافته و انتقال خمش دو محوره در اعضای تیر می گردد.