آزمایش های التراسونیک بتن و اسکن بتن

آزمایش اولتراسونیک:

این روش با نام سرعت امواج پالسی ماورای صوت نیز شناخته می شود . اساس آن بر مبنای تعیین سرعت عبور امواج پالسی ماورای صوت از میان اجسام قرار دارد . پالسهای ماورای صوت با اعمال یک تغییر ناگهانی پتانسیل از یک فرستنده محرک به یک کریستال پیزوالکتریک مبدل که ارتعاشی با فرکانس اصلی خود صادر مینماید ، ایجاد می شود . استفاده از مبدل هایی از جنس تیتانات باریم و تیتانات سرب برای این منظور مناسب می باشد .مبدل فرستنده در تماس با بتن و در امتداد ضخامت دیوار قرار می گیرد و لذا ارتعاشات پس از عبور از بتن توسط مبدل گیرنده که درتماس با سطح مقابل دیوار بتنی می باشد دریافت می شود . زمان عبور امواج پالسی از میان بتن توسط دستگاه گیرنده اندازه گیری شده واز تقسیم مسافت پیموده شده توسط پالس (که در حقیقت کوتاه ترین فاصله بین مبدلها می باشد) به زمان ثبت شده ، سرعت عبور امواج پالس تعیین می شو د.

داده های حاصل از این آزمایش شامل ، تعیین عمق ترک و وجود حفره void در جسم بتن، تعیین میزان سرعت نفوذ صوت دربتن velocity speed  که بر اساس استاندارد های ASTM C215 و  IS 13311 ( Part 1 ) : 1992 و طبق جدول زیر بیانگر کیفیت بتن خواهد بود. 

مطابق استاندارد ASTM C597 نیز می توان مقاومت فشاری بتن را بدست آورد. مرکز تحقیقات مسکن ایران پروسیجر مربوط را تحت عنوان نشریه ۳۱۶-ض منتشر نموده است. از این آزمایش در تعیین مقاومت فشاری بتن بالای ۲۸ روز (می بایست آب اشباع از بتن خارج شد باشد چرا که وجود آب سرعت صوت در بتن را بالا برده و در انجام آزمایش خطا وارد خواهد کرد) و بتن مسلح مشکوک و نیز بتن سازه هایی که  در معرض سانحه آتش سوزی بوده و یا سازه های آبی مخازن و یا تصفیه خانه ها که مدت طولانی در مجاورت رطوبت و آب بوده اند، استفاده نمود.

آزمایش اسکن بتن

در این روش سنسور prob دستگاه بر روی سطح بتن کشیده شده و با استفاده از میدان القایی خاصل از شار مغناطیسی و بررسی شدت میدان القایی به شناسایی اقطار میلگرد شبکه فولادی مجاور و کاور بتن می پردازد. حصول اطمینان در مورد ارنج و جاگذاری آرماتورها و نیز استفاده از اقطار صحیح متناسب با نقشه های طراحی از نتایج بدست آمده از این آزمایش می باشند. همچنین در مسائل مربوط به خوردگی شبکه فولادی نیز با توجه به کوچک شدن قطر هسته آرماتور در اثر اکسیداسیون و حرکت شبکه به سوی سطح و به تبع کاهش کاور بتن ، می توان از این تست با مقایسه اقطار طراحی با شرایط فعلی در تشخیص نقاط دارای فرسودگی و انتخاب محلهایی از سازه که نیازمند ترمیم می باشند اقدام نمود.

آزمایش های غیرمخرب بتن:

شرکت خاوران سازه البرز، مفتخر است که در جایگاه ارائه دهنده خدمات اجرا و تفسیرآزمایش های غیر مخرب بتن، آزمایش های مشروح ذیل را به کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران علاقمند تقدیم نماید.

آزمایشگاه بتن (مغزه گیری یا کرگیری):

نمونه گیری کارگاهی جهت اخذ مقاومت های کششی، فشاری، الکتریکی، جذب آب، تخلخل

 آزمایشگاه بتن (چکش اشمیت):

برداشت کیفیت و مقاومت بتن

 آزمایشگاه بتن (نمونه گیری از میلگرد):

بررسی مشخصات آرماتور های مصرفی

 آزمایشگاه بتن (اسکن شبکه و اسکن آرماتور ها)

تعیین سایز، تعداد، محل استقرار، رسم پروفیل، کاور آرماتور ها در سازه و ضخامت

 آزمایشگاه بتن (تعیین عمل کربناسیون: تعیین عمق کربناسیون بتن)

 آزمایشگاه بتن (مقاومت چسبندگی Pull Off)

 آزمایشگاه بتن (تهیه پودر بتن: تعیین یون کلر، رسم پروفیل و ضریب انتشار)

 آزمایشگاه بتن (آزمایش هافسل: پتانسیل خوردگی)

 آزمایشگاه بتن (تعیین شدت خوردگی: تعیین شدت خوردگی آرماتور در بتن و امکان سنجی خوردگی در آینده)

 آزمایشگاه بتن (تعیین سرعت نفوذ یون کلر RCPT)

 آزمایشگاه بتن (پتروگرافی بتن):

 وضعیت بهم پیوستگی سنگدانه و خمیر سیمان در بتن

 آزمایشگاه بتن (تعیین عمق نفوذ آب تحت فشار)

 آزمایشگاه بتن (تعیین نفوذ پذیری بتن)

 آزمایشگاه بتن (تست و آزمایش التراسونیک بتن)