انفجار آزادسازی سریع انرژی پتانسیل به همراه نور، جرقه و صدا می‌باشد. موقعیت محلی که انفجار روی می‌دهد رفتار موج¬های ایجاد شده را مشخص می‌کند. در صورتی که انفجار در هوا روی بدهد سبب ایجاد موج های کروی می‌شود می‌شود که از نقطه انفجار پراکنده می‌شوند.
ادامه مطلب