پروسس تولید کربنات کلسیم رسوبی

کربنات کلسیم رسوبی (PCC or Precipitated Calcium Carbonate) در حقيقت شکل کامل شده کربنات کلسيم ميکرونيزه است زیرا (GCC) مورفولوژی بلورهای GCC در طول فرآیند بهبود می یابد. به همين دليل علاقه مندی برای استفاده از آن برای افزایش کيفيت محصولات افزایش یافته است.

فرآیند توليد کربنات کلسيم رسوبی با کربناسيون مستقيم شير آهک به ترتيب بصورت ذیل انجام مي شود:

–  استخراج سنگ معدن با خلوص بالا،

– خردایش و سنگ شکنی تا ابعاد مورد نياز،

– حذف بعضی از ناخالصيها از سنگ،

– کلسيناسيون در کوره تا دمای ۱۸۵۰ درجه فارنهایت،

– افزایش آب به آهک برای توليد شير آهک،

– حذف ناخالصی ها از شير آهک،

– مخلوط کردن شيرآهک با دی اکسيد کربن،

– تشکيل کربنات کلسيم و ترسيب آن،

– حذف ناخالص يها از پالپ،

– در صورت نياز افزایش درصد جامد در پالپ،

– در صورت نياز برای توليد محصول خشک آبگيری، خشک کردن، آسياب کردن و بسته بندی.

خط توليد کربنات کلسيم آسياب شده یا ميکرونيزه

کربنات کلسيم آسياب شده یا ميکرونيزه (Ground Calcium Carbonate/GCC) بصورت مستقيم از استخراج کانه های معدنی خالص توليد مي شود. فرآیند توليد شامل شستشو، حذف مواد باطله با سنگجوری، خردایش و آسياب، طبقه بندی ابعادی و خشک کردن مي باشد. روش توليد این نوع کربنات کلسيم بسيار ساده تر و کم هزینه تر از کربنات کلسيم رسوبی است.