طراحی کارخانه خودرو سازی:

در سالهای اخیر، بخش خودروسازی و تولید وسایل نقلیـه موتوری از لحاظ تولید داخلی در اقتصاد از جایگاه بالایی برخوردار بوده و تأثیر غیرمستقیم آن بر ارزش افزوده یا تولید ناخالص داخلی کشور به مراتب بیشتر از تأثیر مستقیم آن بوده اسـت. این واقعیت با توجه به پیشرفت صنعت قطعه سازی در کنار تولید خودرو محقق شده که باعث افزایش پیوندهای پسین و پیشین صنعت خودرو گردیده و بنوبه خود سبب شـده کـه حجـم بالایی از GDP کشور بطور مستقیم و غیر مستقیم به صنعت خودرو اختصاص یابد.

 

کارخانه خودروسازی اجزا، ماشین آلات صنعتی، دستگاه ها و خطوط تولیدی مختلفی را شامل می شوند، به نحوی که عملکرد یک واحد تولیدی به عملکرد این اجزای بسیار مهم وابسته است. طراحی سازه ای یک ساختمان مربوط به کارخانه خودروسازی باید به گونه ای صورت گیرد که این اجزا و زیرسازه ها به هنگام وقوع زلزله ایمن بمانند. چرا که ممکن است در صورت وقوع زلزله های بزرگ، سازه های صنعتی و ماشین آلات و دستگاه ها و تجهیزات مربوطه دچار آسیب شده و تعمیر و جبران این آسیب ها بسیار هزینه بر باشد. ضمن این که ممکن است علاوه بر آسیب های سازه ای و خسارات ناشی از آن، خرابی دستگاه ها و این تجهیزات آتش سوزی های ثانویه را به دنبال داشته که خسارات را دو چندان کند. بنابراین طراحی سازه ای و نیز ملاحظات لرزه ای ویژه ای باید بر اساس روش های مبتنی بر عملکرد برای این نوع سازه ها در نظر گرفته شود. در این نوع روش ها ضروری است تا آسیب اجزا سازه ای و غیرسازه ای به طرز مناسبی کنترل شده تا از وقوع فاجعه در زمان زلزله های بزرگ جلوگیری شود.