طراحی کارخانه خودرو سازی:

در سالهاي اخير، بخش خودروسازي و توليد وسايل نقليـه موتوري از لحاظ توليد داخلي در اقتصاد از جايگاه بالايي برخوردار بوده و تأثير غيرمستقيم آن بر ارزش افزوده يا توليد ناخالص داخلي كشور به مراتب بيشتر از تأثير مستقيم آن بوده اسـت. اين واقعيت با توجه به پيشرفت صنعت قطعه سازي در كنار توليد خودرو محقق شده كه باعث افزايش پيوندهاي پسين و پيشين صنعت خودرو گرديده و بنوبه خود سبب شـده كـه حجـم بالايي از GDP كشور بطور مستقيم و غير مستقيم به صنعت خودرو اختصاص يابد.

 

کارخانه خودروسازی اجزا، ماشین آلات صنعتی، دستگاه ها و خطوط تولیدی مختلفی را شامل می شوند، به نحوی که عملکرد یک واحد تولیدی به عملکرد این اجزای بسیار مهم وابسته است. طراحی سازه ای یک ساختمان مربوط به کارخانه خودروسازی باید به گونه ای صورت گیرد که این اجزا و زیرسازه ها به هنگام وقوع زلزله ایمن بمانند. چرا که ممکن است در صورت وقوع زلزله های بزرگ، سازه های صنعتی و ماشین آلات و دستگاه ها و تجهیزات مربوطه دچار آسیب شده و تعمیر و جبران این آسیب ها بسیار هزینه بر باشد. ضمن این که ممکن است علاوه بر آسیب های سازه ای و خسارات ناشی از آن، خرابی دستگاه ها و این تجهیزات آتش سوزی های ثانویه را به دنبال داشته که خسارات را دو چندان کند. بنابراین طراحی سازه ای و نیز ملاحظات لرزه ای ویژه ای باید بر اساس روش های مبتنی بر عملکرد برای این نوع سازه ها در نظر گرفته شود. در این نوع روش ها ضروری است تا آسیب اجزا سازه ای و غیرسازه ای به طرز مناسبی کنترل شده تا از وقوع فاجعه در زمان زلزله های بزرگ جلوگیری شود.