• تهران، میرداماد، بعد از بانک مرکزی، پلاک 188، واحد اول

تحویل کار مطابق زمان بندی

موفقيت اجرای پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی نياز به رويکردی سيستماتيک در برنامه ريزی و کنترل نحوه اجراء فعاليت ها از نظر زمان اجراء و هزينه دارد. با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنايع درکشور و افزايش تدريجی طرح های عمرانی جديد و پروژه های صنعتی وعمرانی مختلف، برنامه ريزی و مديريت پروژه صحيح در اين بخش ها ضروری است. به طور کلی می توان پروژه را به صورت مجموعه ای از عمليات پيچيده، غير تکراری و مرتبط با يکديگر تعريف کرد که زير نظر يک مديريت و سازمان اجرايی مشخص برای تامين اهداف معين و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پيش تعيين شده ای اجرا می گردد. کار اصلی سيستم برنامه ريزی و کنترل پروژه عبارت از تهيه، گردآوری، ثبت و نگهداری اطلاعات مراحل مختلف دوره زندگی پروژه و پردازش، طبقه بندی و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم برای مدير پروژه است. هدف اين سيستم، هدايت پروژه بر طبق زمانبندی و بودجه تعيين شده و تامين اهداف و محصولات نهائی پروژه و ذخيره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می باشد. اين سيستم مدير پروژه را در بهينه کردن سه عامل زمان، هزينه و کيفيت در اجرای پروژه ياری می نمايد. مدیران شرکت با دانش بر اهمیت زمان بندی در پروژه های عمرانی و رعایت اصول استاندارد PMBOK سعی در ارائه پروژه ها بر اساس برنامه زمان بندی مطابق قرارداد فی مابین دارند.