تحليل ديناميكي غير خطي فزاينده

يكي از شاخه هاي تحليل ديناميكي كه در دهه اخير توسعه پيدا كرده است تحت عنوان تحليل ديناميكي فزاينده شناخته مي شود. پايه و اساس تحليل ديناميكي فزاينده بر مبناي تحليل ديناميكي غير خطي سازه استوار است. درآناليز يك سازه به كمك تحليل تاريخچه زماني فرض براين است كه سيستم تحت ورودي زلزله مشخص قرار گرفته است. اما كاربرد شتاب نگاشت انتخابي ممكن است سيستم سازه اي مورد بررسي را به ظرفيت نهايي خود نرساند، به عبارتي فروريزش سازه اتفاق نمي افتد. اما اين مشكل مي تواند با جايگزيني شتاب نگاشت هاي قوي تر برطرف گردد. موضوعي كه اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه تعداد شتاب نگاشت هاي معتبري كه امروزه ثبت شده اند و از پايگاه هاي معتبر قابل دريافت هستند به اندازه اي نيست كه به راحتي بتوان شتاب نگاشت جايگزين پيدا نمود لذا براي حل اين مسئله ممكن است به استفاده از شتاب نگاشت هاي مصنوعي يا بكارگيري تحليل ديناميكي فزاينده سوق داده شويم. در تحليل ديناميكي فزاينده با ضرب شتاب نگاشت در ضريب مقياس،شتاب نگاشت هاي قوي تر و ضعيف تر به دست خواهند آمد كه مي توانند باعث فروريزش سازه شوند. تحليل ديناميكي فزاينده از شتاب نگاشت هاي ملايم تر شروع شده و آنقدر ادامه پيدا مي كند تا سازه از ناحيه خطي وارد ناحيه غير خطي شده و به ظرفيت نهايي خود برسد. نتيجه تحليل ديناميكي فزاينده در قالب يك نمودار بيان مي شود كه به آن منحني IDA گفته مي شود. با توجه به اينكه تحليل تقاضا يا تحليل خطر مد نظر باشد پارامتر معيار شدت يا معيار خرابي از نمودار استخراج مي شود. شكل زیر نمودار IDA حاصل از بكارگيري چند شتاب نگاشت زمين لرزه را نشان مي دهد.

ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه گرچه كليات مطرح شده در تحليل ديناميكي فزاينده ساده و واضح به نظر مي رسد اما مدل سازي سيستم سازه اي چند درجه آزاد و به دست آوردن مقادير پاسخ امري دشوار و وقت گير خواهد. اين امر محققان را بر آن داشته است تا روش هاي نويني براي پيش بيني پاسخ هاي مورد انتظار در جهت كاهش زمان لازم براي تحليل، ارائه دهند. از آن جمله مي توان به رويكرد استفاده از شتاب نگاشت هاي كمتر براي پيش بيني پاسخ با بكارگيري سيستم هاي يك درجه آزاد اشاره نمود.