تحلیل خطر تعینی (Deterministic Seismic Hazard Analysis):

در تحليل خطر تعيني، رخداد خاصي از زلزله بر اساس گسل مسبب و فاصله از ساختگاه بر اساس قضاوت كارشناسانه انتخاب شده و با بهره گيري از يك يا چند رابطه كاهندگي انتخابي مقدار پارامترهاي جنبش زمين برآورد مي شود.

فرآيند آن عبارت است از:

۱- تعيين چشمه هاي لرزه اي يا مؤثرترين چشمه لرزه اي در ايجاد خطر

۲- تعيين فاصله ساختگاه از چشمه لرزه اي R

۳- تعيين بزرگاي زلزله محتمل در پهنه يا ساختگاه مورد نظر M

۴- انتخاب رابطه كاهندگي سازگار با ساختگاه مورد بررسي

۵- محاسبه شتاب زلزله PGA يا طيف شتاب با توجه به عدم قطعيت هاي متنوعي كه در پارامترهاي تحليل خطر وجود دارد، تعيين اين رخداد غالب، كار چندان سادهاي نيست و مستلزم قضاوت مهندسي است. به عنوان يك پيشنهاد، مي توان رخداد غالب حاصل از تحليل تفكيك خطر را به عنوان رخداد انتخابي در تحليل تعيني لحاظ نمود.